Hem

Välkommen till VATTENRÅDET - Vänerns sydöstra tillflöden

Vi arbetar för att säkra en god vattenkvalitet för framtida generationer.

Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan- Nossans Vattenvårdsförbund. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. Vi kontrollerar och följer kontinuerligt vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån – fem viktiga tillflöden till Vänern. Syftet med kontrollen är också att säkerställa en god vattenmiljö för växter och djur. Vi följer vattenkvalitetens förändring över tiden i strävan att minska övergödningen och läckaget av kväve och fosfor till vattendragen.

Vattenrådet fungerar även som en länk mellan Vattenmyndigheten och allmänheten för att skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna.

AKTUELLT

NU ÄR VÅR VATTENSAMORDNARE PÅ PLATS!

Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden har från och med den 7 december anställt Anna Grände som vattensamordnare under perioden 2020 till slutet av 2023. Anna utgår från kontoret på Stadshuset i Falköpings kommun. 


Annas arbete är inriktat på jordbruksområden och består av flera delar; utveckla lokalt åtgärdsarbete, minska näringsförluster, vattenhushållning, gynna biologisk mångfald och utveckla samarbetet mellan medlemskommunerna. I alla projekt strävar vi efter att uppnå klimatsmarta lösningar. 


Arbetet bygger på lokal samverkan med exempelvis markägare, jordbrukare, föreningar och lokala vattengrupper. Det kan innebära att man startar upp lokala vattengrupper för att samordna åtgärder inom ett område. Utveckling av mellankommunalt vattenvårdsarbete med berörda medlemskommuner och att göra Vattenrådet mer känt för allmänheten utgör också en del av arbetet.


Mer information om hur arbetet fortskrider kommer kontinuerligt publiceras här.


ELFISKE
Under 2020 har elfiske utförts på 29 punkter inom verksamhetsområdet. Rapport är på gång i början av 2021.


INVENTERING AV VANDRINGSHINDER
Under året utfördes även en inventering av vandringshinder enligt gällande metodik i Götene och Skara kommuns åar Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån. Resultatet finns redovisat på Biotopkarteringsdatabasen,

www.biotopkartering.se506(2)

Kontakta oss

Snabblänkar

sundh.miljo@telia.com

Collegium park, Odengatan 24C, 521 46 FALKÖPING

Copyright © All Rights Reserved