Hem

Välkommen till VATTENRÅDET - Vänerns sydöstra tillflöden

Vi arbetar för att säkra en god vattenkvalitet för framtida generationer.

Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan- Nossans Vattenvårdsförbund. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. Vi kontrollerar och följer kontinuerligt vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån – fem viktiga tillflöden till Vänern. Syftet med kontrollen är också att säkerställa en god vattenmiljö för växter och djur. Vi följer vattenkvalitetens förändring över tiden i strävan att minska övergödningen och läckaget av kväve och fosfor till vattendragen.

Vattenrådet fungerar även som en länk mellan Vattenmyndigheten och allmänheten för att skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna.

AKTUELLT

Ansökan om bidrag till VATTENSAMORDNARE

Upphandling FISKE


Upphandling Inventering av VANDRINGSHINDER


Styrelsen har beslutat att lämna in en ansökan om LOVA- bidrag för att anställa en vattensamordnare i Vattenrådet. Om ansökan bifalls kommer samordnaren att arbeta i projektet i minst tre år. Det översiktliga målet är att minska övergödningen i sjöar och vattendrag. 


Under 2020 planeras elfiske på 29 punkter samt e-DNA-provtagning på två punkter inom verksamhetsområdet. 


Inventering av vandringshinder enligt gällande metodik i Götene kommuns åar Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån. Intresserad? Kontakta Vattenrådets sektreterare under fliken Kontakta oss.

506(2)

Kontakta oss

Snabblänkar

Collegium park, Odengatan 24C, 521 46 FALKÖPING

Copyright © All Rights Reserved