Våra avrinningsområden

Våra 5 avrinningsområden

Inom Vattenrådets verksamhetsområde finns fem avrinningsområden som vi ansvarar för. Dominerande markanvändning är åkermark följt av skogsmark. Arealerna varierar stort från Lidan som är störst till Öredalsån. Områdena framgår av kartorna nedan.