Öredalsån


Öredalsån


Öredalsån är förbundets senaste tillskott av avrinningsområden för recipientkontroll. Avrinningsområdet är det minsta av de ingående vattensystemen med en yta på 72 km2. Punkten 201 som ligger nära åns mynning i Vänern har provtagits från och med 2003. Jordbruksmark 45 % dominerar avrinningsområdet. Andelen skog uppgår till 35 %. Inom avrinningsområdet finns också ett antal större minkfarmer som påverkar recipientens näringsförhållanden.