Nossan

Nossan

Nossans avrinningsområde är ca 800 km² med 32 % åkermark och 44 % skogsmark. Nosse källa strax utanför Borgstena i Borås kommun brukar, något felaktigt, betecknas som Nossans källsjö. Sjön ligger dock högt upp i avrinningsområdet där berggrunden utgörs av gnejs och jordarten huvudsakligen av morän. Moränmarkerna övergår successivt i sedimentjordarter i trakten av Herrljunga. Sedimentjordarna utgör totalt en väsentligt mindre del än vad som är fallet inom Lidans avrinningsområde. 


Från sina källflöden flyter Nossan västerut mot utloppet till vänerviken Dättern, belägen c:a fyra kilometer nordväst om Grästorp. Dättern, som är en grund vik delvis omgiven av betade strandängar, utgör en viktig rast- och häckningsplats för många fåglar. Viken är också en av Vänerns viktigaste lekplatser för gös, sedan flera tidigare lekplatser i Vänern blivit förstörda. Tillförseln av växtnäringsämnen framför allt från Nossan har gjort att Dättern blivit kraftigt övergödd vilket hotar vikens unika naturvärden.