Verksamhet och organisation

Hur är Vattenrådet organiserat?


Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden är en ideell förening med 35 medlemmar som utgörs av kommuner, företag, Lantbrukarnas riksförbund LRF, föreningar och privatpersoner. Vattenrådet är öppet för alla som har intresse av vattenfrågor.

I styrelsen finns en ordinarie representant från varje kommun samt två representanter för övriga medlemmar. LRF har en ordinarie plats i styrelsen och i arbetsutskottet. Styrelsen sammanträder 4 gånger per år och diskuterar aktuella frågor som rör Vattenrådets verksamhet. 

Vattenrådets arbetsutskott (AU) består av ordförande, vice ordförande och LRF. Adjungerade i arbetsutskott och styrelse är sekreterare, kassaförvaltare, vattensamordnare och länsstyrelsen. Arbetsutskottet träffas minst 4 gånger per år och ser till att Vattenrådets frågor diskuteras vidare och att arbetet går framåt. Utöver detta träffas styrelsen på en rådsstämma en gång om året där Vattenrådets årsberättelse, verksamhetplan och budget m.m. diskuteras. På rådsstämman redogörs också resultaten från föregående års recipientkontroll. Vattensamordnaren har det övergripande målet att medverka till att åtgärder mot övergödning genomförs inom verksamhetsområdet och att hjälpa till att samordna arbetet mellan kommunerna och de lokala nivåerna. 


Mer om vilka vi är som arbetar i Vattenrådet och kontaktuppgifter hittar du 

                                                                     Vad gör Vattenrådet?


Vattenrådet - Väners sydöstra tillflöden utgör en plattform för olika aktörer som  har intressen för de vatten vi verkar i. Målet är att Vattenrådet samlar all den kunskap och erfarenhet som finns kring våra vatten och främjar delaktigheten och kommunikationen mellan medlemmarna.

Sedan ett halvt sekel tillbaka har Vattenrådet utfört årliga provtagningar som syftar på att kontrollera den samlade påverkan på varje vattendrag från olika verksamheter. Var femte år presenteras provtagningsresulten i vårt recipientprotokollprogram och  provtagningarna är en del av den viktiga miljöövervakning som ska bidra till att uppnå Svenska miljömål och EU-direktiv. 

Vattenrådet gör vid behov även specialundersökningar. Exempel på sådana är undersökningar av miljögifter i fisk och provtagning av metaller i vattenmossa. 

Vattenrådet anordnar även vattendragsvandringar där vi delar information om vårt arbete och lär känna utvalda vattendrag bättre och hur man arbetar med det. Utöver detta deltar Vattenrådet med kunskap på infokvällar, studiebesök och finns tillgänglig som kunskapsbas för samverkan, åtgärder mot övergödning och om våra vatten via telefon, mail och hemsida.

                                                                          Vad styr vårt arbete?


Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden styrs av stadgar och verksamhetsplaner som beskriver hur arbetet ska gå till och vad som ska göras under kommande år. Under våra möten förs protokoll och anteckningar kring det som bestäms och diskuteras.

Provtagningen är till stor del bestämd och reglerad av svensk lagstiftning genom krav på verksamheters egenkontroll, svenska miljömål och EU-direktiv. 


Regeringen har beslutat om 16 miljömål varav tre berör vårt arbete i huvudsak - Ingen övergödning, Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag. Dessa syftar till att minska näringsläckage i marker, sjöar och vattendrag och att sjöar och vattendrag ska ha en god ekologisk balans - många arter, ett friskt vatten och fin natur. 

Utöver detta styrs Svensk förvaltning av två EU-direktiv - Vattendirektivet och Art-och Habitat direktivet. Dessa beskriver hur EU:länderna gemensamt ska arbeta för bättre miljö i våra vatten.

Klicka vidare för att läsa våra stadgar, verksamhetsplaner och protokoll !